Trực tuyến: Thánh lễ làm phép nhà thờ Giáo xứ Vinh Tân - gp. Ban Mê Thuột


TRỰC TUYẾN:
THÁNH LỄ LÀM PHÉP NHÀ THỜ GIÁO XỨ VINH TÂN - GP. BAN MÊ THUỘT
THÀNH LẬP GIÁO XỨ VÀ BỔ NHIỆM LINH MỤC QUẢN XỨ


Thánh lễ cử hành vào lúc 9g00 ngày 03.01.2020
do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự