Ý Cầu Nguyện Tháng 07-2020 Của Đức Giáo Hoàng


Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 07-2020 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR JULY 2020


 

Ý Chung: Cầu Cho Các Gia Đình Của Chúng Ta
Xin cho các gia đình ngày nay được hướng dẫn, được đồng hành và dẫn dắt trong yêu thương và tôn trọng.

Universal Prayer Intention - Our Families
We pray that today’s families may be accompanied with love, respect and guidance.