Ý Cầu Nguyện Tháng 04/ 2020 của Đức Giáo Hoàng


Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 04-2020 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR APRIL 2020

Ý chung: Cầu cho những người nghiện ngập được giải thoát.
Xin cho những người đang nghiện ngập được tận tình giúp đỡ và đồng hành để họ được giải thoát khỏi tình trạng đau khổ này. 

Universal prayer intention - Freedom from Addiction.
We pray that those suffering from addiction may be helped and accompanied.