Vui học Kinh Thánh Chúa Nhật III Thường Niên, năm A