Suy niệm Lời Chúa Thứ 6 sau Chúa Nhật 34 TN C - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác.30 Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi.
31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.32 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra.
33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”