Suy niệm Lời Chúa Thứ 4 sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

1 Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông."
2 Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:
Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
Triều Đại Cha mau đến.
3 Xin Cha cho chúng con
ngày nào có lương thực ngày ấy.
4 Xin tha tội cho chúng con,
vì chính chúng con cũng tha
cho mọi người mắc lỗi với chúng con,
và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”