Hạt giống nảy mầm: SN Lời Chúa lễ Dâng Đức Giêsu trong đền thánh - Lm Pet Trần Bảo Ninh

Lạy Chúa Giêsu, bước vào trần gian với chương trình cứu độ nhân loại của Chúa Cha, Ngài đã chấp nhận mọi luật lệ của con người, trong đó có cả những giới hạn, những mong manh của phận người, quả là một sự khiêm hạ trong đời phục vụ, xin cho mỗi người chúng con học được tâm tình khiêm hạ từ nơi Đấng đang phục vụ chúng con, để mỗi người khi được phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, biết đặt trọn tâm hồn, trái tim và vòng tay yêu thương vào đó, hầu mỗi việc làm, lời nói và thái độ sống, là hoạ lại từng việc làm và tâm tình của Đấng Cứu Độ. Xin cho trái tim chúng con cùng chung nhịp đập với trái tim Chúa, để tình yêu và niềm vui phục vụ mãi là sức sống và cùng đích cuộc đời của người môn đệ chân chính. Amen.