Hạt giống nảy mầm: Chúa Nhật 5 thường niên, năm A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh


Lạy Chúa, Chúa đợi chờ nơi mỗi chúng con sự quảng đại trong tinh thần hy sinh và phục vụ, nhưng chúng con đã làm cho Chúa thất vọng bởi sự ích kỷ và nông nỗi của một tội nhân, xin Chúa thứ tha và giúp chúng con đừng để cuộc đời mình trở thành một hạt muối nhạt đi nhựa sống của tin mừng, để rồi bị vứt ra ngoài cho người ta chà đạp. Chúa đợi chờ nơi chúng con hơi ấm tình người trong việc phục vụ, Chúa đợi chờ nơi chúng con ánh sáng của sự tha thứ, nhưng Chúa đã thất vọng bởi chúng con chỉ đòi hỏi người khác phục vụ mình, và không dám mạnh dạn tha thứ cho tha nhân. Cuộc đời của chung con là thế, xin Chúa đừng chấp tội chúng con và xin Ngài tha thứ cho mỗi người chúng con hôm nay, ngày mai và mỗi ngày. Amen.