Hạt Giống Nẩy Mầm: Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh


Lạy Chúa Giêsu phục sinh, sau khi Ngài sống lại, Ngài đã đưa nhân loại đi vào một thế giới mới, thế giới của sự sống, của chân lý và sự thật, nhưng con người đã và đang đánh mất dần những giá trị tâm linh cần thiết, xin Chúa sai Chúa Thánh Thần, một lần nữa đến với mỗi người, để hướng dẫn chúng con trở về với Thiên Chúa, Cha tình yêu. Chúa đã chấp nhận những thất bại khi làm người, để cho thánh ý Chúa Cha được vẹn toàn, xin giúp chúng con biết chấp nhận những yếu đuối trong cuộc đời, để luôn bước đi trong Chúa Thánh Thần, bởi Ngài là Thần Chân lý và Sự thật. Xin giúp chúng con can đảm hoàn trả những gì thuộc về Thiên Chúa, cho Thiên Chúa và những gì thuộc về thế gian, cho thế gian. Amen.