Một cái nhìn về nghệ thuật thánh
/ 394 / Nghệ thuật thánh

Một cái nhìn về nghệ thuật thánh

Từ “nghệ thuật” trong nguyên ngữ La-tinh (ars) vừa diễn tả một khả năng sáng tạo của con người, vừa được dùng để chỉ những kết quả do khả năng ấy tạo ra.