Tông đồ cầu nguyện ngày 30/11/2019

Trong ngày lễ kính thánh An-rê, con cảm tạ Cha vì Cha đã tặng ban cho con món quà là Bí Tích Rửa Tội, để con được trở nên một chi thể trong thân thể của con Cha là Chúa Giê-su, Người gọi con là con cái yêu dấu của Người và nhìn đến con với một tình yêu thương. “Người đang đi dọc theo biển hồ, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển.” (Mt 4,18)
Lạy Cha, xin giúp con biết nhận ra Cha nơi những người anh em mà con gặp gỡ mỗi ngày, để nhận ra sự trọn lành của Cha đối với cả những người khó gần nhất. Nhờ lời cầu nguyện của Mẹ Maria, con xin dâng lên Cha một ngày sống để cầu theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này.