Cộng Đoàn Rosa - Thiên Đăng: Chính thức được thành lập
/ 562 / Các Cộng Đoàn

Cộng Đoàn Rosa - Thiên Đăng: Chính thức được thành lập

09g50 cử hành nghi thức làm phép nhà cộng đoàn và nhà trường, do Đức Ông Đaminh chủ sự cùng với Cha Quản xứ Giuse. Phòng khách nơi cử hành nghi thức không đủ chỗ, nên một số phải đứng ngoài hành lang.